PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross

Free download ´ Złote żniwa ç PDF, eBook or Kindle ePUB free Diggers atop a mountain of ashes at Treblinka where some 800000 Jews were gassed and cremated The diggers are searching for gold and precious stones that Nazi executioners may have overlooked The story captured in this grainy black and white photograph symbolizes the vast continent wide plunder of Jewish wealth that went hand in hand with the Holocaust The seizure of Jewish assets during World War II occasionally generates widespread attention when Swiss banks are challenged to produce lists of dormant accounts or nat. Tw rczo Jana Tomasza Grossa na r wni z jego wypowiedziami i postaw dzia a na mnie jak ma a fili anka bardzo mocnej w oskiej kawy skutecznie podnosi ci nienie Szczerze przyznam e nie chodzi tu wcale o prawdy podawane czytelnikom w esejach Grossa Po lekturze S siad w wcale nie by em zaskoczony faktem e mordu na ydach dokonali Polacy to najprawdopodobniejsza wersja wsp udzia Niemc w na zawsze pozostanie zagadk po przeczytaniu Z otych niw r wnie nie otworzy y mi si oczy na cokolwiek Po pierwsze dla tego e pewne fakty nie stanowi tajemnicy dla historyk w a Gross opowiada tak jakby co najmniej odkry Ameryk Po drugie i to jest moja wersja w ka dym narodzie obok ludzi uczciwych prawych skorych do niesienia bezinteresownej pomocy yj zwyk e kanalie hieny i wilki w ludzkich i owczych sk rach Je li Hitler by bandyt czy mam przez to nienawidzi wszystkich Niemc w Analogicznie nie b d wypomina ka demu napotkanemu ydowi faktu e jaka cz narodu ydowskiego wesp z radzieckimi partyzantami wybi a do nogi nieokre lon ilo polskich wsi M wi wci o innych a co dopiero u siebie na w asnym podw rku Nikt nie musi wstydzi si za grzechy jakich bandyckich grup czasem wyj tkowo du ych Za ten pogl d dosy oczywisty o rozdziale narodu na porz dnych i mniej porz dnych mog tylko szczerze podzi kowa Kazimierzowi Moczarskiemu A Grossowi powinienem paradoksalnie r wnie okaza wdzi czno wy cznie za ponowne rozpalenie zapa u do zg biania historii Za ca reszt mam pretensjeGross stosuje ciekaw zar wno dla historyka jak i dla laika metod badawcz kt r okre la mianem g stego opisu przej t zreszt od Cleeforda Geertza kt ry traktuje kultur jak system znak w podlegaj cy jakiemu porz dkowi i interpretacjiSpo ecze stwo posiadaj ce wsp ln histori obyczaje i instytucje ma r wnie ipso facto pewien stopie wewn trznej sp jno ci U ywaj c analogii mo na powiedzie e nale y o nim my le raczej jak o tek cie albo o czym na kszta t systemu posiadaj cego wewn trzny porz dek ni jako o ca kiem dowolnej zbieraninie przypadkowych cz ci sk adowych g sty opis konkretnych ci le zlokalizowanych wydarze pozwala nam uzyska wiedz og ln na temat zachowa i postaw spo eczno ci wiejskiej s 96 97 numerami stron b d okre la jedynie cytaty z ksi ki GrossaPozornie aden problem Gross stwierdza e b dzie pos ugiwa si pewnymi konkretnymi wyimkami kt re pos u mu do oceny ca o ci Ale w jaki spos b mo na dobiera pojedyncze przypadki i w ten spos b budowa obraz kompletny To znaczy oczywi cie e mo na w ko cu co badacz to metoda Pojawia si jednak pu apka Ot Gross widz c tylko jedn stron zapomina zupe nie o drugiej przez co jego wyobra enie o Zag adzie i o tym co dzia o si na jej obrze ach jest niepe ne Nawet je li autor wiadomie wybiera form eseju w kt rej pewne uog lnienia s wr cz nieuniknione Esej z natury rzeczy b dzie wybi rczo prezentowa pewne zagadnienie Najtrudniejsze zadanie to nie popadanie w kleszcze og lnik w Wedle Z otych niw na yd w z r k Polak w nie czeka o nic innego ni mier ograbienie lub wydanie Niemcom M g bym kolejny raz wymieni medale dla Sprawiedliwych w r d Narod w wiata ale jaki ma to sens Istot rzeczy stanowi fakt e Gross chcia by z jakich nieokre lonych powod w widzie w Polakach sko czonych morderc w i rabusi w A przecie tak nie jest Zachowa i postaw spo eczno ci wiejskiej raczej nie powinno si ocenia pod ug konkretnych wypadk w Co by si sta o gdyby nagle odwr ci proporcje Gdy by napisa ksi k w kt rej na podstawie jakiej w ramach eksperymentu niewielkiej liczby przypadk w mordowania Polak w przez yd w wsp dzia aj cych z partyzantami radzieckimi pad yby og lne stwierdzenia w stylu Na podstawie konkretnych wypadk w mo emy s dzi e kolaboracja yd w z Rosjanami by a na porz dku dziennym Morderstwa zdarza y si praktycznie wsz dzie Wyj tkowo bolesne stwierdzenie Nie zamierzam nikogo broni ani oskar a twierdz tylko e przyj ta przez Grossa metoda jest nawet w ramach gatunku bardzo krzywdz ca i niesprawiedliwa Jak wobec tego pisa o stosunkach polsko ydowskich podczas wojny i kr tko po Jedn z zasad nie tylko w mojej opinii jest swego rodzaju dwustronno Je li ju piszemy o grabie y zaczynam mie w tpliwo ci czy to s owo aby na pewno tu pasuje ydowskiego mienia o bestialstwie s siad w o zezwierz ceniu erowaniu na nieszcz ciu to piszmy r wnie o bezinteresowno ci wsp czuciu pomocy okazywanej za darmo bez wgl du na ewentualne profity Je li ju mordowali Polacy to wspomnijmy r wnie o bestialstwie yd w Nie trzeba szuka daleko masakra we wsi Konuchy zbrodnia w Brzostowicy Ma ej wci niepewne sprawstwo rze w Nalibokach Oczywi cie ta dwustronno mo e prowadzi do swego rodzaju wywlekactwa my wam wi c i wy nam Trudno wywa y proporcje dlatego do ka dej publikacji o wzajemnym obcowaniu Polak w i yd w nale y podchodzi z du nieufno ci I nie oczekiwa e kt ra z publikacji wyjawi prawd ostateczn jak prawd dziejow Historia to nauka w kt rej prawdy brak S tylko interpretacje budulec gmachu dawnych czas w Zawsze trzeba uwa a aby cian tego gmachu niepotrzebnie nie maza farb wyjdzie obraz zakrzywiony i karykaturalny a tak jest w wypadku Grossa Jego jednostronno jest wr cz pora aj ca A na zapoznanie tematu wskazuje Jacek Leociak kt ry jasno stwierdza e Gross zrzuca z oczu z ote uski zapewne chodzi o mit niewinnych Polak w Trudno si z nim zgodzi wr cz zaprzecza sam sobie wskazuj c na literackie wiadectwa rabunku yd w przez Polak wStrasznie brzmi u Grossa taki fragmentWszyscy kt rzy korzystali z okazji pozyskania ydowskiej w asno ci za drobn cz jej rzeczywistej warto ci niezale nie od tego jak bezwarto ciowe obiekty by y przedmiotem wymuszonych okoliczno ciami transakcji brali udzia w z upieniu europejskiego ydostwa Uwaga ta stosuje si zar wno do rz d w kilkunastu pa stw jak i kilkuset muze w tysi cy galerii i handlarzy sztuk parudziesi ciu tysi cy obrotnych przedsi biorc w i milion w zwyk ych ludzi kt rzy w ten spos b przy o yli r k do obrabowania swoich ydowskich s siad w s 73 73Czy nie jest to przesadne uog lnienie Gross zapomina o fakcie e w a nie trwa a wojna pewne rzeczy traci y na warto ci inne na niej zyskiwa y Rozwa my nast puj c sytuacj Jest pocz tek wojny rok 1939 yd Polak ktokolwiek inny znajduj cy si akurat pod okupacj zamierza sprzeda fortepian obraz antyk Nie ma z czego y rodzina g oduje Przychodzi do niego osoba kt ra ch tnie dany przedmiot odkupi ale nie za tak sam cen za jak zosta nabyty Bo u ywane bo wojna i takie przedmioty zbyt u yteczne nie s Kontrahent p aci okre lon sum druga strona ma co w o y do garnka zapewnia sobie byt na w najlepszym wypadku kilka nast pnych dni Czy w takim wypadku nazwiemy kupuj cego hien Raczej dobrodziejem kt ry w og le zechcia przyj obejrze przedmiot i zap aci za niego niewiele ale zawsze co A mowa tu o wypadku handlu mi dzy jednostk a jednostk Im wy ej tym bardziej rozmywaj si powi zania coraz mniej wida od kogo przedmiot tak naprawd pochodzi Handlarza sztuk lub nawet zwyczajnego pasera trudno nazywa grabie c ydowskiego mienia Przez r ce takich ludzi przesz y tysi ce mniej lub bardziej cennych rzeczy Nie broni kogokolwiek staram si o pe niejszy obraz Akceptuj prawd ale chc zna pe en kontekst I zn w istnieje mo liwo odwr cenia proporcji co nie znaczy e szczeg lnie usilnie d do ich odwr cenia yd kupuje od g oduj cego polskiego inteligenta cenn rodzinn pami tk praktycznie za bezcen Czy taki yd r wnie b dzie zwyk hien Czy mo e jednak nabierze chocia odrobiny pozytywnego odcienia Ryzykowne stwierdzenia ale dlaczego nieChcia bym tu wprowadzi pewne pytanie Ot Gross w swojej ksi ce nie rozr nia mienia ydowskiego czyli nale cego do wci ywych yd w kt rzy aktualnie mog si ukrywa i mienia po ydowskiego to znaczy tego po kt re nikt ju nie wr ci poniewa jego w a ciciele nie yj W ten spos b Gross jak z odziei traktuje praktycznie wszystkich o czym pisa em we wcze niejszym akapicie Ale czy jest to uczciwe moralnie To prawda nikt z kradn cych nie mo e wiedzie czy w a ciciele s martwi Polak w mo e usprawiedliwi jedynie fakt ogromnej biedy jaka wtedy panowa a Znamienne s s owa wypowiedziane przez Samuela Rajzmana uciekiniera z Treblinki przytaczam je za Teres Prekerow Stara wie niaczka pocz stowa a go chlebem i wod a jak e byli jednak uczciwi ludzie szkoda e Gross nie rozpisuje si szerzej o takich wypadkach m wi c zwr cie mi kubek bo innego nie mam C patrz c na fakt e cz z prostych ch op w i mieszka c w miasta nie wie dzia a co sta o si z ydami trudno przejmowa si losem innych je li w asny los jest miertelnie zagro ony chyba nie mo na jednoznacznie stwierdzi e Polacy i inni zwyczajnie kradli St d rozr nienie na mienie ydowskie i po ydowskie mo e troch sztuczne i naci gane w wietle poprzednich zda Ale mowa o dzisiejszej perspektywie kiedy znane jest mn stwo wypadk w obrabiania wci ywych kradzie y mienia ydowskiego i ju mar twych tylko tutaj mo na m wi o mieniu po ydowskim Istotnie tamci ludzie okupacyjni nie mogli mie bladego poj cia o ydowskim losie Jednak patrz c na pewne fakty ze wsp czesno ci ka de jednoznaczne ocenianie wszyscy kradlinikt nie krad b dzie dla kogo krzywdz ce W historii owszem nie istniej na zawsze ustalone fakty ale ka de wydarzenie mo e i powinno zosta ocenione najlepiej w spos b odleg y od jednostronno ci A dla Grossa ka dy kto chocia by dotkn ydowskiego z ota podlega absolutnemu pot pieniuJednak nie tylko przez pryzmat biedy mo na wyja nia dlaczego kradziono na pot g jak twierdzi Gross A mo e to przyrodzony Polakom antysemityzm A mo e resentyment tutaj u ywam tego poj cia za Nietzschem s abi kt rzy maj al do dalekiego od oczekiwa ycia znajduj usprawiedliwienie dla swoich czyn w i mszcz si na silniejszych ywiony przez Polak w w stosunku do yd w Nie mo na zapomina e Gross uog lnia w stopniu zatrwa aj cym polski antysemityzm przenosi si na inne narody europejskie Ju nie do e wszyscy kradli wszyscy od zawsze nie cierpieli niewinnych yd w i teraz si na nich mszcz Gross operuje stereotypem czemu s u cym Podporz dkowaniu pod pewn tez e ca a Europa by a z a i biernie przygl da a si Zag adzie To postaram si jeszcze rozstrzygn na razie wr c do antysemityzmu i resentymentu Autor Strachu traktuje ten pierwszy pogl d jako przyrodzony pewnym narodom to znaczy e ca e generacje urodzi y si genetycznie obci one nienawi ci do yd w Nie jest to oczywi cie prawd ale Grossowi idealnie to pasuje w ten spos b znajduje bardzo prost przyczyn zachowa Polak w i innych narodowo ci Teza to niezwykle wygodna ale i straszliwie naiwna Wychodzi tu s abo g stego opisu kt r to metod mog okre li mianem niebezpiecznej metody Wsz dzie mo na znale ludzi odbiegaj cych od prostych schemat w zbiorowiska tak ogromne jak ca e narody nie s systemami znak w kt re podlegaj pewnemu porz dkowi i interpretacji Co takiego od biedy sprawdzi oby si w S siadach gdyby autor nie potraktowa wydarze w Jedwabnem w spos b emblematyczny uniwersalny Nie w Z otych niwach gdzie ocenie nie podlega jedynie kraj ale niemal ca y kontynent Wi c co Resentyment Te trudno b dzie go obroni Je li nawet traktowa yd w jako silniejszych przez stan posiadania nie zapominajmy chocia by o bogatych fabrykantach w odzi to czy Polacy mogli im tego zazdro ci Chyba w ka dym spo ecze stwie istniej takie nier wno ci ale to przecie nie g wny pow d morderstw ydzi kolaborowali z Sowietami i spotka a ich zas u ona kara wtedy te byli tymi silniejszymi to mo e by pow d rabunku ale te nie do ko ca w my l zasady w ka dym narodzie obok zwyk ych kanalii s te ludzie uczciwi Sk aniam si ku zwyk ej chciwo ci zwyk emu ordynarnemu pragnieniu zabrania innemu i przygarni ciu sobie Ohydne ale chyba od czas w staro ytnej Grecji znane i nieakceptowane spo ecznie Na pewno jeden kradn cy Grek nie symbolizowa spo ecze stwa ca ej Grecji bo przecie nie wszyscy kradli Nawet je li krad o 200 1000 100 000 to wci nie pow d aby wszystkich stawia pod cian A ostatecznie nie oszukujmy si Czas wojny i okupacji wzbudza pewne zachowania przewarto ciowuje warto ci sprawiaj c e troch inne rzeczy s na porz dku dziennym I nikogo to nie dziwi Jak nikogo nie dziwi y trupy le ce na ulicach warszawskie go getta W ko cu sta y si one tak sam normalno ci jak g d Do wiadczenie totalitarne kt remu podleg e by y wczesne spo ecze stwa wywo a o rzeczy ha bi ce w normalnych czasach i normalne w czasie pogardyCzemu mo e s u y teza Grossa Tu chcia bym powo a si na Normana Finkelsteina i jego ksi k Przedsi biorstwo Holokaust Pisze on e termin hitlerowski holokaust odnosi si do wydarze historycznych natomiast holokaust ideologiczne wyobra enie tego pierwszego niewiele maj ce wsp lnego z rzeczywisto ci C mo e to ryzykowna teza ale je li ksi ki Grossa nie ujawniaj niczego nowego je li pisane s w spos b jednostronnie pot piaj cy zbiorowe ale nie narodowe zachowania to czemu innemu mo e s u y je li nie pewnym interesom I nie chodzi mi wcale o najp ytsze czyli o pieni dze Raczej o pewien status status ofiary kt ry ydzi pr buj zagarn dla siebie Po co Cele polityczne ideologiczne materialne na samym ko cu lecz te w jakim stopniu s obecne Pewna taktyka my jeste my dobrzy byli my dobrzy i chcieli my si z wszystkimi dogada a wy cie nad odrzucili ograbili i wymordowali Niestety ksi ka i ksi ki Grossa naznaczone s tym ideologicznym pi tnem holokaustu Pisane wyra nie pod mo liwie najwi ksze uprzykrzenie ycia ca ym narodom pisane w celu ca kowitego odwr cenia uwagi od prawdziwej twarzy yd w To zdanie pachnie pewn ideologi ale odleg y jestem od takich teorii A nie oszukujmy si ydzi r wnie swoje maj za uszami I dzisiaj najwi ksz odwag nie jest robienie kolejnej produkcji w stylu Pok osia pisanie kolejnej ksi ki w stylu Z otych niw dzisiaj wielk od wag jest wyre yserowanie filmu o zbrodniach ydowskich o ydowskiej kolaboracji o ydowskich winach Wcale nie w celu oszkalowania kogokolwiek ale zdrowego odwr cenia proporcjiW r d wielu wad ksi ki nale y wskaza jeszcze jedn podszywanie Zag ady wyj tkowo tanim mistycyzmem Przywo ajmy ostatni rozdzia ksi ki b d cy r wnie pos owiem Histori rubinowego pier cionka z obozu Kozielsko Be ec Oto pewien m czyzna dowiaduje si e posiada pier cionek poprzednio nale cy do yd wki Pewnego dnia ten sam cz owiek ma wypadek samochodowy z kt rego cudem wychodzi We nie przychodzi do niego yd wka i prosi o zwrot pier cionka Tandetny sen staje si symbolicznym apelem o zwrot zagrabionego mienia co zakrawa wr cz na mieszno Jedno trzeba odda Grossowi Poza moim prywatnym powrotem do historii mia ogromny wk ad w odbr zowienie postaw Polak w czas w wojny Uczyni to jednak w spos b najgorszy z mo liwych zast puj c jeden mit innym mitem I to jego zasadniczy b d Mitu mitem nie zwyci ysz W tej ksi ce za du o jest judenjagdu za ma o Sprawiedliwych W r d Narod w wiata za du o przyk ad w moralnego skarlenia za ma o prawdziwego bohaterstwa kt rym r wnie naznaczy y si tamte czasy Alice Miranda at School ydach dokonali Polacy to najprawdopodobniejsza wersja wsp udzia Niemc w na zawsze pozostanie zagadk po przeczytaniu Z otych niw r wnie nie otworzy Strike From The Sea y mi si oczy na cokolwiek Po pierwsze dla tego e pewne fakty nie stanowi tajemnicy dla historyk w a Gross opowiada tak jakby co najmniej odkry Ameryk Po drugie i to jest moja wersja w ka dym narodzie obok ludzi uczciwych prawych skorych do niesienia bezinteresownej pomocy Soinujolearen semea yj zwyk e kanalie hieny i wilki w ludzkich i owczych sk rach Je li Hitler by bandyt czy mam przez to nienawidzi wszystkich Niemc w Analogicznie nie b d wypomina ka demu napotkanemu The Sleepyhead's Bedside Companion ydowi faktu e jaka cz narodu Дневной дозор ydowskiego wesp z radzieckimi partyzantami wybi a do nogi nieokre lon ilo polskich wsi M wi wci o innych a co dopiero u siebie na w asnym podw rku Nikt nie musi wstydzi si za grzechy jakich bandyckich grup czasem wyj tkowo du The Widow's Secret ych Za ten pogl d dosy oczywisty o rozdziale narodu na porz dnych i mniej porz dnych mog tylko szczerze podzi kowa Kazimierzowi Moczarskiemu A Grossowi powinienem paradoksalnie r wnie okaza wdzi czno wy cznie za ponowne rozpalenie zapa u do zg biania historii Za ca reszt mam pretensjeGross stosuje ciekaw zar wno dla historyka jak i dla laika metod badawcz kt r okre la mianem g stego opisu przej t zreszt od Cleeforda Geertza kt ry traktuje kultur jak system znak w podlegaj cy jakiemu porz dkowi i interpretacjiSpo ecze stwo posiadaj ce wsp ln histori obyczaje i instytucje ma r wnie ipso facto pewien stopie wewn trznej sp jno ci U The Personal Shopper ywaj c analogii mo na powiedzie e nale Getting to Calm: Cool-Headed Strategies for Parenting Tweens + Teens y o nim my le raczej jak o tek cie albo o czym na kszta t systemu posiadaj cego wewn trzny porz dek ni jako o ca kiem dowolnej zbieraninie przypadkowych cz ci sk adowych g sty opis konkretnych ci le zlokalizowanych wydarze pozwala nam uzyska wiedz og ln na temat zachowa i postaw spo eczno ci wiejskiej s 96 97 numerami stron b d okre la jedynie cytaty z ksi ki GrossaPozornie aden problem Gross stwierdza e b dzie pos ugiwa si pewnymi konkretnymi wyimkami kt re pos u mu do oceny ca o ci Ale w jaki spos b mo na dobiera pojedyncze przypadki i w ten spos b budowa obraz kompletny To znaczy oczywi cie e mo na w ko cu co badacz to metoda Pojawia si jednak pu apka Ot Gross widz c tylko jedn stron zapomina zupe nie o drugiej przez co jego wyobra enie o Zag adzie i o tym co dzia o si na jej obrze ach jest niepe ne Nawet je li autor wiadomie wybiera form eseju w kt rej pewne uog lnienia s wr cz nieuniknione Esej z natury rzeczy b dzie wybi rczo prezentowa pewne zagadnienie Najtrudniejsze zadanie to nie popadanie w kleszcze og lnik w Wedle Z otych niw na The Emperor of All Things yd w z r k Polak w nie czeka o nic innego ni mier ograbienie lub wydanie Niemcom M g bym kolejny raz wymieni medale dla Sprawiedliwych w r d Narod w wiata ale jaki ma to sens Istot rzeczy stanowi fakt e Gross chcia by z jakich nieokre lonych powod w widzie w Polakach sko czonych morderc w i rabusi w A przecie tak nie jest Zachowa i postaw spo eczno ci wiejskiej raczej nie powinno si ocenia pod ug konkretnych wypadk w Co by si sta o gdyby nagle odwr ci proporcje Gdy by napisa ksi k w kt rej na podstawie jakiej w ramach eksperymentu niewielkiej liczby przypadk w mordowania Polak w przez منطق الطیر‎‎ Manṭi uṭ Ṭayr yby og lne stwierdzenia w stylu Na podstawie konkretnych wypadk w mo emy s dzi e kolaboracja Ramona and Her Mother yd w z Rosjanami by a na porz dku dziennym Morderstwa zdarza Crime and Mystery The 100 Best Books y si praktycznie wsz dzie Wyj tkowo bolesne stwierdzenie Nie zamierzam nikogo broni ani oskar a twierdz tylko e przyj ta przez Grossa metoda jest nawet w ramach gatunku bardzo krzywdz ca i niesprawiedliwa Jak wobec tego pisa o stosunkach polsko Knjiga o Blamu ydowskich podczas wojny i kr tko po Jedn z zasad nie tylko w mojej opinii jest swego rodzaju dwustronno Je li ju piszemy o grabie MEDIAtions Text and Discourse in Media Studies ydowskiego mienia o bestialstwie s siad w o zezwierz ceniu erowaniu na nieszcz ciu to piszmy r wnie o bezinteresowno ci wsp czuciu pomocy okazywanej za darmo bez wgl du na ewentualne profity Je li ju mordowali Polacy to wspomnijmy r wnie o bestialstwie DK Adventures yd w Nie trzeba szuka daleko masakra we wsi Konuchy zbrodnia w Brzostowicy Ma ej wci niepewne sprawstwo rze w Nalibokach Oczywi cie ta dwustronno mo e prowadzi do swego rodzaju wywlekactwa my wam wi c i wy nam Trudno wywa Tyringham Park yd w nale The Complete Idiots Guide to Vegan Baking y podchodzi z du nieufno ci I nie oczekiwa e kt ra z publikacji wyjawi prawd ostateczn jak prawd dziejow Historia to nauka w kt rej prawdy brak S tylko interpretacje budulec gmachu dawnych czas w Zawsze trzeba uwa a aby cian tego gmachu niepotrzebnie nie maza farb wyjdzie obraz zakrzywiony i karykaturalny a tak jest w wypadku Grossa Jego jednostronno jest wr cz pora aj ca A na zapoznanie tematu wskazuje Jacek Leociak kt ry jasno stwierdza e Gross zrzuca z oczu z ote uski zapewne chodzi o mit niewinnych Polak w Trudno si z nim zgodzi wr cz zaprzecza sam sobie wskazuj c na literackie wiadectwa rabunku Art of Islam Language and Meaning yd w przez Polak wStrasznie brzmi u Grossa taki fragmentWszyscy kt rzy korzystali z okazji pozyskania The Hive The Story of the Honeybee and Us y przedmiotem wymuszonych okoliczno ciami transakcji brali udzia w z upieniu europejskiego The Stuff of Nightmares ydostwa Uwaga ta stosuje si zar wno do rz d w kilkunastu pa stw jak i kilkuset muze w tysi cy galerii i handlarzy sztuk parudziesi ciu tysi cy obrotnych przedsi biorc w i milion w zwyk Bedding the Enemy ych ludzi kt rzy w ten spos b przy o Collected Stories yli r k do obrabowania swoich The Complete Idiots Guide to Natural Childbirth ydowskich s siad w s 73 73Czy nie jest to przesadne uog lnienie Gross zapomina o fakcie e w a nie trwa a wojna pewne rzeczy traci History's Daybook A History of the World in 366 uotations yd Polak ktokolwiek inny znajduj cy si akurat pod okupacj zamierza sprzeda fortepian obraz antyk Nie ma z czego Pursued Intrigue under Western Skies #1 y rodzina g oduje Przychodzi do niego osoba kt ra ch tnie dany przedmiot odkupi ale nie za tak sam cen za jak zosta nabyty Bo u The Tangled Tree: A Radical New History of Life ywane bo wojna i takie przedmioty zbyt u Brills Encyclopedia of China yteczne nie s Kontrahent p aci okre lon sum druga strona ma co w o History Beyond Trauma y do garnka zapewnia sobie byt na w najlepszym wypadku kilka nast pnych dni Czy w takim wypadku nazwiemy kupuj cego hien Raczej dobrodziejem kt ry w og le zechcia przyj obejrze przedmiot i zap aci za niego niewiele ale zawsze co A mowa tu o wypadku handlu mi dzy jednostk a jednostk Im wy ej tym bardziej rozmywaj si powi zania coraz mniej wida od kogo przedmiot tak naprawd pochodzi Handlarza sztuk lub nawet zwyczajnego pasera trudno nazywa grabie c Secrecy ydowskiego mienia Przez r ce takich ludzi przesz Inés del alma mía y tysi ce mniej lub bardziej cennych rzeczy Nie broni kogokolwiek staram si o pe niejszy obraz Akceptuj prawd ale chc zna pe en kontekst I zn w istnieje mo liwo odwr cenia proporcji co nie znaczy e szczeg lnie usilnie d do ich odwr cenia Under the Mountain yd kupuje od g oduj cego polskiego inteligenta cenn rodzinn pami tk praktycznie za bezcen Czy taki The Complete Idiot's Guide to Learning Russian 2nd Edition Complete Idiot's Guide to yd r wnie b dzie zwyk hien Czy mo e jednak nabierze chocia odrobiny pozytywnego odcienia Ryzykowne stwierdzenia ale dlaczego nieChcia bym tu wprowadzi pewne pytanie Ot Gross w swojej ksi ce nie rozr nia mienia Diary of a Vagabond ydowskiego czyli nale cego do wci The Locked Ward ywych فى قلبها نار yd w kt rzy aktualnie mog si ukrywa i mienia po Chocolate Fit For A ueen ydowskiego to znaczy tego po kt re nikt ju nie wr ci poniewa jego w a ciciele nie The Saltmarsh Murders yj W ten spos b Gross jak z odziei traktuje praktycznie wszystkich o czym pisa em we wcze niejszym akapicie Ale czy jest to uczciwe moralnie To prawda nikt z kradn cych nie mo e wiedzie czy w a ciciele s martwi Polak w mo e usprawiedliwi jedynie fakt ogromnej biedy jaka wtedy panowa a Znamienne s s owa wypowiedziane przez Samuela Rajzmana uciekiniera z Treblinki przytaczam je za Teres Prekerow Stara wie niaczka pocz stowa a go chlebem i wod a jak e byli jednak uczciwi ludzie szkoda e Gross nie rozpisuje si szerzej o takich wypadkach m wi c zwr cie mi kubek bo innego nie mam C patrz c na fakt e cz z prostych ch op w i mieszka c w miasta nie wie dzia a co sta o si z Big Fat Lies The Truth about Your Weight and Your Health ydami trudno przejmowa si losem innych je li w asny los jest miertelnie zagro ony chyba nie mo na jednoznacznie stwierdzi e Polacy i inni zwyczajnie kradli St d rozr nienie na mienie The Playboy of the Western World ydowskie i po Invasión o victoria Extranjeros en la NBA ydowskie mo e troch sztuczne i naci gane w wietle poprzednich zda Ale mowa o dzisiejszej perspektywie kiedy znane jest mn stwo wypadk w obrabiania wci A Spanish Passion y mienia The Walton Boys in Rapids Ahead ydowskiego i ju mar twych tylko tutaj mo na m wi o mieniu po In the BeginningA Short History of the Hebrew Language ydowskim Istotnie tamci ludzie okupacyjni nie mogli mie bladego poj cia o To Shake the Sleeping Self y od jednostronno ci A dla Grossa ka dy kto chocia by dotkn The Devil and the Deep Blue Spy Nora Baron #4 ydowskiego z ota podlega absolutnemu pot pieniuJednak nie tylko przez pryzmat biedy mo na wyja nia dlaczego kradziono na pot g jak twierdzi Gross A mo e to przyrodzony Polakom antysemityzm A mo e resentyment tutaj u Change Your Thinking Change Your Life How to Unlock Your Full Potential for Success and Achievement ywam tego poj cia za Nietzschem s abi kt rzy maj al do dalekiego od oczekiwa Almost a Turkish Soap Opera ycia znajduj usprawiedliwienie dla swoich czyn w i mszcz si na silniejszych Diaries of a Dwarven Rifleman ywiony przez Polak w w stosunku do Rogue Tru Exceptions #4 yd w i teraz si na nich mszcz Gross operuje stereotypem czemu s u cym Podporz dkowaniu pod pewn tez e ca a Europa by a z a i biernie przygl da a si Zag adzie To postaram si jeszcze rozstrzygn na razie wr c do antysemityzmu i resentymentu Autor Strachu traktuje ten pierwszy pogl d jako przyrodzony pewnym narodom to znaczy e ca e generacje urodzi Postwar Hollywood: 1946-1962 y si genetycznie obci one nienawi ci do The Art of Social Media yd w Nie jest to oczywi cie prawd ale Grossowi idealnie to pasuje w ten spos b znajduje bardzo prost przyczyn zachowa Polak w i innych narodowo ci Teza to niezwykle wygodna ale i straszliwie naiwna Wychodzi tu s abo g stego opisu kt r to metod mog okre li mianem niebezpiecznej metody Wsz dzie mo na znale ludzi odbiegaj cych od prostych schemat w zbiorowiska tak ogromne jak ca e narody nie s systemami znak w kt re podlegaj pewnemu porz dkowi i interpretacji Co takiego od biedy sprawdzi oby si w S siadach gdyby autor nie potraktowa wydarze w Jedwabnem w spos b emblematyczny uniwersalny Nie w Z otych niwach gdzie ocenie nie podlega jedynie kraj ale niemal ca #Caste is Not a Rumour y kontynent Wi c co Resentyment Te trudno b dzie go obroni Je li nawet traktowa Streets Are ListeningGod Is Watching yd w jako silniejszych przez stan posiadania nie zapominajmy chocia by o bogatych fabrykantach w odzi to czy Polacy mogli im tego zazdro ci Chyba w ka dym spo ecze stwie istniej takie nier wno ci ale to przecie nie g wny pow d morderstw من المحرق إلى سجن بيت الدولة ydzi kolaborowali z Sowietami i spotka a ich zas u ona kara wtedy te byli tymi silniejszymi to mo e by pow d rabunku ale te nie do ko ca w my l zasady w ka dym narodzie obok zwyk A Bloodless Victory The Battle of New Orleans in History and Memory ych kanalii s te ludzie uczciwi Sk aniam si ku zwyk ej chciwo ci zwyk emu ordynarnemu pragnieniu zabrania innemu i przygarni ciu sobie Ohydne ale chyba od czas w staro Halloween Nightmares ytnej Grecji znane i nieakceptowane spo ecznie Na pewno jeden kradn cy Grek nie symbolizowa spo ecze stwa ca ej Grecji bo przecie nie wszyscy kradli Nawet je li krad o 200 1000 100 000 to wci nie pow d aby wszystkich stawia pod cian A ostatecznie nie oszukujmy si Czas wojny i okupacji wzbudza pewne zachowania przewarto ciowuje warto ci sprawiaj c e troch inne rzeczy s na porz dku dziennym I nikogo to nie dziwi Jak nikogo nie dziwi Youre Missing It y trupy le ce na ulicach warszawskie go getta W ko cu sta Parkland Speaks y si one tak sam normalno ci jak g d Do wiadczenie totalitarne kt remu podleg e by Baby Bear, Baby Bear, What Do You See? Board Book (Brown Bear and Friends) y wczesne spo ecze stwa wywo a o rzeczy ha bi ce w normalnych czasach i normalne w czasie pogardyCzemu mo e s u Good Dad Diego y teza Grossa Tu chcia bym powo a si na Normana Finkelsteina i jego ksi k Przedsi biorstwo Holokaust Pisze on e termin hitlerowski holokaust odnosi si do wydarze historycznych natomiast holokaust ideologiczne wyobra enie tego pierwszego niewiele maj ce wsp lnego z rzeczywisto ci C mo e to ryzykowna teza ale je li ksi ki Grossa nie ujawniaj niczego nowego je li pisane s w spos b jednostronnie pot piaj cy zbiorowe ale nie narodowe zachowania to czemu innemu mo e s u Colormorphia y je li nie pewnym interesom I nie chodzi mi wcale o najp Cherry Ingram ydzi pr buj zagarn dla siebie Po co Cele polityczne ideologiczne materialne na samym ko cu lecz te w jakim stopniu s obecne Pewna taktyka my jeste my dobrzy byli my dobrzy i chcieli my si z wszystkimi dogada a wy cie nad odrzucili ograbili i wymordowali Niestety ksi ka i ksi ki Grossa naznaczone s tym ideologicznym pi tnem holokaustu Pisane wyra nie pod mo liwie najwi ksze uprzykrzenie The Changeling ycia ca Roller Coaster Europe 1950 2017 ym narodom pisane w celu ca kowitego odwr cenia uwagi od prawdziwej twarzy Ospreys A Natural and Unnatural History yd w To zdanie pachnie pewn ideologi ale odleg The Stonewall Reader ydzi r wnie swoje maj za uszami I dzisiaj najwi ksz odwag nie jest robienie kolejnej produkcji w stylu Pok osia pisanie kolejnej ksi ki w stylu Z otych niw dzisiaj wielk od wag jest wyre You Can Call Me Ryan yserowanie filmu o zbrodniach Plautus The Comedies Complete Roman Drama in Translation ydowskich o The Rebel Café ydowskiej kolaboracji o Rock Star ydowskich winach Wcale nie w celu oszkalowania kogokolwiek ale zdrowego odwr cenia proporcjiW r d wielu wad ksi ki nale Blood on Steel y wskaza jeszcze jedn podszywanie Zag ady wyj tkowo tanim mistycyzmem Przywo ajmy ostatni rozdzia ksi ki b d cy r wnie pos owiem Histori rubinowego pier cionka z obozu Kozielsko Be ec Oto pewien m czyzna dowiaduje si e posiada pier cionek poprzednio nale cy do Palace of Ashes yd wki Pewnego dnia ten sam cz owiek ma wypadek samochodowy z kt rego cudem wychodzi We nie przychodzi do niego Spirituality and the Gentle Life yd wka i prosi o zwrot pier cionka Tandetny sen staje si symbolicznym apelem o zwrot zagrabionego mienia co zakrawa wr cz na mieszno Jedno trzeba odda Grossowi Poza moim prywatnym powrotem do historii mia ogromny wk ad w odbr zowienie postaw Polak w czas w wojny Uczyni to jednak w spos b najgorszy z mo liwych zast puj c jeden mit innym mitem I to jego zasadniczy b d Mitu mitem nie zwyci Scenes from the Drama of European Literature Theory and History of Literature ysz W tej ksi ce za du o jest judenjagdu za ma o Sprawiedliwych W r d Narod w wiata za du o przyk ad w moralnego skarlenia za ma o prawdziwego bohaterstwa kt rym r wnie naznaczy Enchanted Dreams Erotic Tales of the Superna y si tamte czasy

Free read Złote żniwaZłote żniwa

Free download ´ Złote żniwa ç PDF, eBook or Kindle ePUB free Ional museums are forced to return stolen paintings But the theft of Europe's Jewish population was not limited to conuering armies leading banks or museums It was perpetrated also by local people such as those pictured in the photograph Lyrical and often heartbreaking A Golden Harvest takes readers across Europe as it exposes the economic ravaging of an entire society Beginning with a simple group shot the authors have written a moving book that evokes the depth and range as well as the intimacy of the Final Solution. In the light of the recent campaign by the Polish government to control the narrative around the Holocaust this book feels even importantAn eye opening account of the lows the humanity will sink to when cruelty towards a certain group of people becomes socially accepted Gross presents the often neglected and erased parts of Polish history the uncomfortable truths about the economic benefits of Holocaust for Polish peasants and the rampant anti semitism which found its terrifying outlet when the Nazis gave us the green lightWe need to own up to those stories and we need to acknowledge that when there s light Righteous Among the Nations there s also dark ratting out your Jewish neighbour to get their furniture Clutch Forbidden Desires #1 your Jewish neighbour to get their furniture

Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross

Free download ´ Złote żniwa ç PDF, eBook or Kindle ePUB free It seems at first commonplace a group photograph of peasants at harvest time after hard work well done resting contentedly with their tools behind the fruits of their labor But when one finally notices the crops scattered in front of the group what seemed innocent on first view become horrific skulls and bones Where are we Who are the people in the photograph and what are they doing The starting pointof Jan Tomasz and Irena Grudzinska Gross's Golden Harvest this haunting photograph in fact depicts a group of peasants. E se ci si domandasse cosa hanno in comune un banchiere svizzero e un contadino polacco oltre a essere entrambi uomini e possedere un anima immortale la risposta solo leggermente esagerata potrebbe essere un dente d oro strappato dalla mascella di un ebreo uccisoArrivata a meta di uesto libro volevo abbandonarlo tale era l orrore che provavo leggendolo che mi chiedevo perche continuareIo ho letto molto libri sull Olocausto ho visitato Auschwitz Birkenau Mauthausen ho visto stanze pieni di capelli e paralumi di pelle umana tatuata ma mai ho provato tanta pena e tanto disgustouesto saggio partendo da una foto pubblicata su un giornale polacco pochi anni fa ci spiega in maniera molto asettica che non erano solo i nazisti ad uccidere gli ebrei ed a spogliarli di tutti i loro beni ma praticamente tutti le popolazioni dei paesi occupati erano ben contenti di aiutarli anzi di piu ricattando gli ebrei sfuggiti alle retate per poi consegnarli ai tedeschi uando non avevano piu nulla da consegnareNon solo ma la foto mostra un gruppo di contadini che posa tranuillamente dopo aver scavato in mezzo ai resti degli ebrei uccisi a Treblinka sperando di trovare ualche gioiello sfuggito alle peruisizioni nazisteIo di solito cerco di essere molto empatica uando leggo un saggio di storia cerco di pensare come una persona del tempo e del posto cerco di immergermi nel libro che sto leggendo ma stavolta proprio non ci riesco a comprendere le ragioni dei polacchi dei villaggi vicino a Treblinka e non solo che uccidevano solo per il gusto di uccidere no no proprio no L orrore l orrore puro


10 thoughts on “PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

 1. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Free read Złote żniwa

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download “Ma che carina la foto con cui si apre uesto libro” verrebbe da pensare E’ una fotografia in bianco e nero che mostra un gruppo di contadini e contadine i uali si riposano dopo una giornata di lavoro gli arnesi in mano il raccolto ai loro piedi degli alberi sullo sfondo Insomma una scena familiare di ualche decennio faE invece se ci soffermiamo ualche attimo in più ci rendiamo conto che di carino non c’è proprio nient

 2. says: Free read Złote żniwa Jan Tomasz Gross È 5 Download PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross E se ci si domandasse cosa hanno in comune un banchiere svizzero e un contadino polacco – oltre a essere entrambi uomini e possedere un’anima immortale – la risposta solo leggermente esagerata potrebbe essere un dente d’oro strappato dalla mascella di un ebreo uccisoArrivata a meta' di uesto libro volevo abbandonarlo tale er

 3. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross «Il nostro problema morale riguardo alla Shoah» scrisse Yehuda Bauer «non sta nel fatto che gli autori erano disumani ma nel fatto che erano umani proprio come noi» E' per uesto che la fotografia dei contadini di Treblinka anche loro sicuramente normali laboriosi pii e adorni di tutta un'armonia di virtù ol

 4. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Patrzałem na zagładę Żydów w Polsce z dwóch różnych punktów widzenia między którymi była przepastna antynomia jako chrześcijanin i jako Polak Jako chrześcijanin nie mogłem nie współczuć mym bliźnim Jako P

 5. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download

  Free read Złote żniwa Jan Tomasz Gross È 5 Download Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross Twórczość Jana Tomasza Grossa na równi z jego wypowiedziami i postawą działa na mnie jak mała filiżanka bardzo mocnej włoskiej kawy – skutecznie podnosi ciśnienie Szczerze przyznam że nie chodzi tu

 6. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross Free read Złote żniwa In fact 4 stars but I want to balance several 1 star ratings from PolandA deeply upsetting book a deeply needed book Especially now that Poland is trying to rewrite history with a law making it illegal to assert that either “the Polish state or the Polish nation” participated in the Holocaust see Poland is rewriting history – and the conseuence is the rise of anti SemitismThe book title comes the phenomenon of peasants who

 7. says: Free read Złote żniwa PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross It all started with a seemingly innocuous picture a group of peasants gathered around after what was probably a lo

 8. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

  Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download Free read Złote żniwa Recenzja później

 9. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross

  Free read Złote żniwa PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download In the light of the recent campaign by the Polish government to control the narrative around the Holocaust this book feels even importantAn eye opening account of the lows the humanity will sink to when cruelty t

 10. says: PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Jan Tomasz Gross È 5 Download Free read Złote żniwa

  PDF DOWNLOAD Złote żniwa È Jan Tomasz Gross Read ï PDF, eBook or Kindle ePUB free È Jan Tomasz Gross The heinous crimes to Jews by Nazis has been document enter but this shows the greed of the countrymen who charged Jews large about a to live who would meet them at train stations and take all their money for a glass of water after being stuck in a cattle car for days For graves that were destroyed in hopes of g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 232
 • Złote żniwa
 • Jan Tomasz Gross
 • Polish
 • 24 October 2020
 • 9788324015238